Skip to main content

Verksamhetspolicy

Kvalitetspolicy

Fors Industrier strävar mot att uppfylla externa och interna kunders krav och förväntningar.
Företaget skall genom rätt kvalitet på produkter och tjänster leva upp till överenskomna specifikationer. Genom ständiga förbättringar skall företagsledningen och anställda utveckla företagets verksamhet. Ansvaret för denna policy åvilar alla anställda inom Fors Industrier AB.

Miljöpolicy

I våra produkter prioriterar vi lösningar som medverkar till utveckling av ett hållbart samhälle. Vi skall motsvara eller överträffa lagar och förordningar, arbeta för att förebygga föroreningar.
Vi gör detta genom att ständigt förbättra vår verksamhet, där miljö och miljöaspekter är en integrerad del i vårt verksamhetssytem.

Till toppen

Historik

Fors Industrier AB grundades 1964 av Sven ”Smokey” Åsberg, född 9 April 1918 i Gävle. Han var en svensk industriföretagare och motorprofil och kanske mest känd för racerbanan Scandinavian Raceway i småländska Anderstorp och den som tog formel 1 till Sverige.

Sven hade för avsikt att starta upp en industriell verksamhet i Liden, några mil söder om Bispgården, men blev genom ett påpassligt initiativ av Fors kommuns dåvarande kommunalråd Verner Forsström, övertalad att tänka om angående lokaliseringen.

Verner var en driftig man, som såg att samhället stod inför stora utmaningar och att den industriella verksamheten var på kraftig frammarsch, på bekostnad av jord- och skogsbruket som gick svåra tider till mötes. Verner såg till att de första industriella lokalerna byggdes. Men det stannade inte där. Han byggde nya bostäder i form av hyreshus, utvecklade samhällets centrum och dess samhällsfunktioner. Forshallen, Geråbadet och uppstarten av Bispgårdens gymnasium med inriktning på el och industri är några exempel.

När Verner fick veta att Smokey skulle bo på ett hotell i Sundsvall under sina affärer i Liden började han ringa runt för att ta reda på vilket. Efter enträget engagemang fick han tillslut fram den information han behövde och bokade in sig på samma hotell dagen innan Smokeys ankomst och började smida sina planer.Natten därpå, dold i rök och fina årgångar, började Verner sin övertalning.

Kommande morgon åkte de båda herrarna förbi Liden upp till Bispgården och bildade grunden till Fors Industrier AB.

Fors industrier är idag ett klassiskt midjeföretag med ett 30-tal anställda med flera egna produkter som konstrueras, utvecklas och tillverkas i Bispgården. Egna produkter uppgår till drygt hälften av sysselsättningen och andra halvan består av legotillverkning till andra företag.1987 började Fors Industrier att tillverka MittCon lyftbord och tiltutrustningar som en legoprodukt, men köpte rättigheterna 2009 och därefter ingår Mittcon i Fors Industrier som ett eget varumärke.RICC bakgavellyftar lanserades 1996 och är idag ett väl känt varumärke inom branschen.2018 Lanserades en helt ny produkt inom sitt område, Attach.  

Fors Industrier AB ägs idag av Per Edvall och Peter Jakob.

Till Toppen

GDPR och integritetspolicy.

Fors industrier AB använder cookies på vår webbplats och samlar därigenom in vissa personuppgifter om våra besökare. I denna informationspolicy förklarar vi bl.a vilka cookies vi använder, vad de används till och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande avseende behandlingen av dina personuppgifter.

 1. Vem är personuppgiftsansvarig?

Fors industrier AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från vår användare.

Fors Industrier AB, 556092-1776

Industrivägen 21-23

844 41 Bispgården

Telefon: +46696681030

 1. Vad är en cookie?

En cookie är en liten textbaserad fil som sparas i din webbläsare med information om din navigering på webbplatsen. Det finns temporära cookies och varaktiga cookies. Temporära cookies, även kallade sessionscookies, sparas i din webbläsare till dess du stänger ner den. Varaktiga cookies har ett utgångsdatum och när detta datum har passerats raderas cookien när du återkommer till den webbplats som skapade den.

 1. Vilka specifika cookies används på denna webbsida och i vilket syfte?

__utma: Hanteras av Fors Industrier AB. Används av Google Analytics för att skilja på användare. IP-adress samlas och sparas i 2år.

__utmb: Hanteras av Fors Industrier AB. Används av Google Analytics för att upptäcka nya sessioner och besök och varaktigheten. IP-adress samlas och sparas 30min.

__utmc: Hanteras av Fors Industrier AB. Skapad av Google Analytics för att bibehålla kompabilitet med tidigare versioner. IP-adress samlas och sparas sessionen ut.

__utmt: Hanteras av Fors Industrier AB. Används av Google Analytics för att begränsa förfrågningar till tjänsten. IP-adress samlas och sparas i 10min.

__utmz: Hanteras av Fors Industrier AB. Används av Google Analytics för att samla in statistik om hur besökare navigerar på webbsidan. IP-adress samlas och sparas i 6mån.

fe_type_user: Hanteras av Fors Industrier AB. Används för att bevara sessionen och användarinställningar. Inga uppgifter samlas.

CONSENT: Skapas av Google Analytics.

 1. Vilken laglig grund har Fors Industrier AB för behandling av dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan med stöd av samtycke från dig som du lämnar i samband med att du går in på vår webbsida.

 1. Kan jag säga nej till cookies?

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din enhet kan du helt eller delvis stänga av det i din webbläsares inställningar. Du kan även radera cookies som lagrats sedan tidigare.

 1. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

De personuppgifter som samlas in via tredjepartcookies kommer även att lämnas ut till den tredje part som tillhandahåller cookien. Google Analytics använder IP-adresser för att samla statistik om var användare befinner sig geografiskt.

Fors Industrier AB kan även komma att överföra dina personuppgifter till administratörer av webbsida, leverantör av CMR system och liknande. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst, t.ex att leverera en vara till dig. Fors Industrier AB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av bolagets verksamhet avyttras kan bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

 1. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES.

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

 1. Dina rättigheter.

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständif information, vänligen se Dataskyddsförordningen, avsnitt 3-5.

 1. Rätt tilltillgång/registerurdrag. Du har rätt att få svar på huruvuda bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

 2. Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsanvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

 3. Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att bolaget korrigerar felaktig eller ick komplett information om dig själv.

 4. Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

 5. Rätt att göra invändningar mot bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att invända mot bolagets behandling av dina personuppgifter. Rätten att göra invändningar gäller bl.a om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning, såvida inte bolgaet kan påvisa tvingade berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättsliga rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 6. Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska bolaget utan onödigt dröjesmål uååhöra med all direktmarknadsföring mot dig.

 7. Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under den tid som ger bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

 8. Klagomål. Om du har klagomål avseende bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Fors Industrier AB.

    9. Ändringar i integritetspolicyn. Fors Industrier AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Ändringarna kommer att aviseras på vår webbsida.

Till toppen
Copyright © 2024 Fors industrier AB